ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

Discover truth through meaningful, bold and unapologetic storytelling.
Our Mission
ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ!

ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ!

public 1 min read
ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂਲਾਲ ਚੌਰਸੀਆ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਰਖ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਉਹ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਸੀ।
What is Feminism?

What is Feminism?

public 1 min read
A lot of people believe that “feminism” means “hating men”. That’s simply not true. “Feminism” means “a belief that men and women are equal in every aspect - social, political, legal, and economic”
ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ

ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ

public 1 min read
ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਔਰਤ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਔਰਤ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ।
Great! Next, complete checkout for full access to Suneha Magazine.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Suneha Magazine.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.