ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ!

ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ!

public 1 min read
ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂਲਾਲ ਚੌਰਸੀਆ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਰਖ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਉਹ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਕਵਿਤਾ - ਨਾਨਕ

ਕਵਿਤਾ - ਨਾਨਕ

public 1 min read
Excuse us. It’s quite hard for us to envisage the true picture of Nanak. Legs messed up with the dust of the winding path cracked heals dry beard entangled by turbulent winds skin toughened in extreme weathers hollowed cheeks eyes popping from the facial bone structure dazzling and sharp